Стратегія розвитку закладу

 

Обговорено і затверджено

педагогічною радою

протокол №5 від 12.04.2019 р.

 

План стратегічного розвитку системи освіти

Дрогобицького ліцею №2 Дрогобицької міської ради Львівської області

на 2019-2023 роки

  

Вступ

Розділ І. Управління школою та педагогічні кадри.
Розділ ІІ. Методична служба навчального закладу.
Розділ ІІІ. Соціально-психологічний супровід освітнього процесу.
Напрямки роботи:

 • організація оптимальних умов навчання для дітей з особливими освітніми потребами;
 • розвиток соціально активної та всебічно розвиненої особистості здобувача освіти.

Розділ ІV. Організація освітнього процесу в школі.

Напрямки роботи:

 • загальна середня освіта;
 • робота з обдарованими дітьми;
 • виховання особистості;
 • міжнародна співпраця.

Розділ V. Матеріально-технічне забезпечення.

 

ВСТУП

Кардинальні зміни в соціально-політичних та економічних умовах життя, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність нового підходу до освітнього процесу.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні забезпечити сталий розвиток України та її європейський вибір.

Нові зовнішні і внутрішні чинники зумовлюють потребу коригування діяльності загальноосвітньої школи України. Зокрема глобалізаційні виклики сьогодення спричиняють необхідність наднаціонального узгодження головних параметрів функціювання закладу освіти (мети, змісту, організації та результатів навчання) відповідно до міжнародних тенденцій розвитку освіти.

Сьогодні школа має бути в авангарді суспільних змін.

Завдання, що стоять перед Новою українською школою, спрямовані на перехід системи освіти на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, її конкурентоспроможність в європейському та світовому освітньому просторі, соціалізації та формуванні покоління молоді, що буде захищеним та мобільним на ринку праці, здатним робити особистісний духовно-світоглядний вибір, матиме необхідні знання, навички та компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях, буде здатним до навчання впродовж життя. Такі позиції потребують від сьогоднішньої школи особливих підходів до оновлення змісту освіти та до застосування нових педагогічних підходів до навчання, впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, які модернізують процеси в будь-якій галузі суспільства, запровадження освітніх стратегій соціалізації особистості.

План стратегічного розвитку Дрогобицької спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів № 2 Дрогобицької міської ради Львівської області визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку,  сприяє модернізації факторів, від яких залежить якість освітнього процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності  учасників навчально-виховного процесу та підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Розроблений план розвитку системи освіти спирається на досвід вітчизняних та зарубіжних фахівців з системи планування роботи загальноосвітньої школи.

МІСІЯ ШКОЛИ

Виховання свідомого громадянина, патріота України, здорової, конкурентноздатної особистості, яка спроможна до самовизначення, самореалізації та самовдосконалення.

 

Головна мета плану розвитку:

 • визначення стратегії розвитку Дрогобицької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 на найближчу перспективу;
 • забезпечити умови для компетентнісно зорієнтованого підходу в освіті як основи формування життєспроможного, індивідуального розвитку учнів школи, стимулювання їхньої творчої активності, самодостатньої особистості школяра;
 • створення умов для здобуття якісної конкурентноздатної середньої освіти учнями школи;
 • модернізація освітнього середовища.

 

План стратегічного розвитку буде спрямований на виконання:

 • Конституції України;
 • Законів України:

- "Про освіту”;

- "Про загальну середню освіту”;

- "Про Національну програму інформатизації”;

- "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”;

- "Про молодіжні та дитячі громадські організації”;

- "Про охорону дитинства”;

 

Реалізацію:
· сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників освітнього процесу;

 • нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі.

 

Створення:
· належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти школи;

 • умов рівного доступу до освіти;
 • гуманних відносин в освітньому закладі;
 • сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих учнів;
 • належних умов для соціально-психологічного захисту учасників навчально-виховного процесу;
 • необхідної матеріально-технічної бази.

 

Забезпечення:

 • стабільного функціонування навчального закладу;
 • розвитку мережі навчального закладу з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог;
 • суттєвого зростання якості освіти;
 • наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків.

 

Пріоритетними напрямками розвитку школи є:

 • організація навчально-виховної роботи на основі впровадження апробованих в Україні освітніх технологій;
 • комп’ютеризація навчально-виховного процесу та управлінської діяльності;
 • вдосконалення мережі навчального закладу;
 • впровадження сучасних засобів діагностики та оцінювання якості знань;
 • створення умов для поліпшення психолого-педагогічної, інформаційної, методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів;
 • формування високоморальної особистості на основі всебічного розвитку здібностей дитини з врахуванням її психологічних особливостей та природного потенціалу;
 • організація роботи з обдарованими учнями;
 • навчання і виховання дітей з особливими потребами;
 • створення належних умов для функціонування соціально-психологічної служби;
 • організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;
 • демократизація та гуманізація відносин між учасниками навчально-виховного процесу;
 • збереження, покращення та оптимізація матеріально-технічної бази школи.

Завдання плану стратегічного розвитку системи освіти школи:
· створити належні умови для функціонування освітньої системи школи, яка забезпечує розвиток виховання і навчання дитини, грунтується на єднанні сімейного та суспільного виховання;

 • провести модернізацію освіти школи на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі, потреб жителів міста та матеріально-технічної бази закладу;
 • впроваджувати в педагогічну практику новітні досягнення психолого-педагогічної науки;
 • сприяти впровадженню у школі сучасних навчально-виховних та управлінських технологій, пропагувати передовий педагогічний досвід освітян закладу та підвищувати педагогічну майстерність працівників;
 • сприяти запровадженню новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, створюючи інформаційно-навчальне середовище;
 • домогтися приведення наявної матеріальної бази у відповідність до проекту і забезпечення програмного, стабільного функціонування освітньої установи;
 • вирішити на рівні органів місцевого самоуправління питання цільового фінансування для поповнення навчально-матеріальної бази школи;
 • формувати свідоме і відповідальне ставлення учнів, батьків, працівників закладу до процесу навчання і виховання молодого покоління української держави;
 • вдосконалювати модель інноваційної виховної системи загальноосвітнього навчального закладу (технології учнівського самоврядування);
 • формувати позитивний імідж навчального закладу;
 • створювати умови рівного доступу до освіти жителів міста.

Цей план стратегічного розвитку системи освіти Дрогобицької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 Дрогобицької міської ради Львівської області є спробою громадсько-педагогічної ініціативи. Для реалізації необхідно зосередити зусилля педагогів, громадськості, депутатського корпусу міської ради, що в кінцевому результаті допоможе вирішити питання реформування школи.

У процесі впровадження плану стратегічного розвитку системи освіти Дрогобицької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 будуть розроблятися кошториси.

Оцінка результатів роботи здійснюватиметься шляхом анкетування, тестування, порівняльного аналізу, вивчення думки учасників освітнього процесу, щорічних звітів директора школи, розгляду стану виконання програми розвитку школи на засіданні педагогічної ради.

 

Джерела фінансування

Програма розвитку школи фінансуватиметься за рахунок:

 • коштів державного фінансування;
 • бюджетних коштів;
 • коштів спонсорів і партнерів школи;
 • благодійних добровільних внесків батьків;
 • інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

 

Розділ І. Управління школою та педагогічні кадри

 

Мета:

 • вироблення стратегії розвитку освітньої системи школи;
 • забезпечення якісних змін в освітньому просторі школи відповідно до сучасних вимог суспільства щодо освіти;
 • створення дієвої моделі державно-громадського управління розвитку освіти на рівні навчального закладу, що базується на принципах співробітництва, партнерства, взаємоповаги, колегіальності у прийнятті управлінських рішень.

 

Завдання:

 • забезпечення оптимальної структури освітнього закладу;
 • сприяння участі громадськості у формуванні освітньої політики школи;
 • удосконалення системи виховної роботи, впровадження нових технологій організації виховного процесу;
 • створення умов для зростання професійного рівня педагогічних кадрів;
 • сприяння вдосконаленню навчально-матеріальної бази школи;
 • забезпечення самореалізації та всебічного розвитку творчо обдарованих дітей;
 • здійснення систематичного аналізу у школі;
 • формування сучасної педагогічної культури батьків.

 

Пріоритети:

 • забезпечення рефлексивного характеру управління завдяки впровадженню моніторингового супроводу управлінських процесів;
 • сприяння піднесенню на якісно новий рівень роботи педагогічного колективу;
 • сприяння самовдосконаленню кожного окремого педагога.

 

 

Шляхи реалізації:

 1. Провести моніторинг діяльності школи. Впроваджувати маркетингове управління з метою прогнозування змін, визначення основних тенденцій та соціального попиту на освітні послуги.
 2. Впроваджувати сучасні моделі управління (проектну, проектну-цільову, адаптивну, неформальну тощо).
 3. Забезпечити ефективну роботу піклувальної ради школи та батьківського комітету.
 4. Сприяти розвитку благодійного фонду «Скарбничка школи».
 5. Сприяти участі громадських організацій у розв'язанні актуальних проблем освіти, підвищенні ролі педагога у формуванні громадянського суспільства.
 6. Організувати вивчення та обмін досвідом управління із навчальними закладами Львівської області, інших регіонів України, Європи.
 7. Забезпечити якісне підвищення кваліфікації керівного складу школи, педагогічних та бібліотечних працівників через різні форми навчання (денну, очну- заочну, дистанційну, самоосвітню, стажування за кордоном).
 8. Підтримувати WEB-сайт школи. Висвітлювати всі аспекти діяльності навчального закладу.
 9. Здійснити інформатизацію школи:

- придбання комп'ютерної та оргтехніки;

- створення локальної мережі в школі з використанням мережі Інтернет;

- забезпечення засобами інформаційно-комунікаційних технологій;

- підключення всіх користувачів навчального закладу до мережі Інтернет;

- запуск і налаштування шкільного виділеного сервера;

- створення умов для навчання співробітників школи нових комп'ютерних технологій;

- інформатизація бібліотечної діяльності;

- оснащення предметних кабінетів інтерактивним устаткуванням;

- впровадження навчальних програм з ІКТ – підтримкою;

- організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом в галузі ІКТ;

- впровадження дистанційної освіти.

 1. Забезпечувати школу меблями, сучасним обладнанням, технічними засобами.
 2. Здійснити заходи щодо децентралізації та автономії навчального закладу.

 

Очікувані результати:

- оновлення функцій управління (на всіх рівнях) відповідно до нових видів управлінської діяльності;

 • реальне забезпечення відкритості й доступності освітньої галузі перед громадськістю;
 • піднесення на якісно новий рівень освітній процес;
 • децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію.

 

Розділ ІІ. Методична служба навчального закладу

 

Мета програми:

 • підвищення якості науково-методичної роботи на діагностичній основі з забезпеченням різноманітних форм навчання;
 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу;
 • стимулювання самоосвіти та творчого пошуку вчителів.

 

Завдання:

 • вивчення якості забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою;
 • забезпечення цілеспрямованого методичного навчання педагогічних кадрів;
 • вдосконалення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки вчителів;
 • стимулювання вчителів до самоосвіти, активізація їхнього творчого потенціалу.

 

Пріоритети:

 • ефективність науково-методичної роботи;
 • самоосвіта – індивідуальна робота кожного вчителя;
 • участь у методичній роботі – обов’язок кожного педагогічного працівника.

 

Шляхи реалізації :

 1. Створювати умови для підвищення психолого-педагогічної, інформаційної, методичної та практичної підготовки  педагогічних кадрів.
 2. Продовжити роботу над науково-методичною проблемою «Компетентнісний підхід як основа реалізації сучасних цілей шкільної освіти».
 3. Продовжувати та розширювати в школі дослідно-експериментальну роботу в рамках Всеукраїнського проекту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти».
 4. Продовжити участь у Всеукраїнському проекті «Просування громадянської освіти в початковій школі в контексті нових освітніх стандартів у рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!».
 5. Своєчасно надавати різноманітні інформаційні послуги та консультації.
 6. Створювати умови для активної системи безперервної освіти педагогів.
 7. Надати педагогам право вибору місця і способу підвищення кваліфікації, визначення власної траєкторії вдосконалення професійних умінь.
 8. Брати участь в офлайн та онлайн-навчаннях: конференціях, семінарах; (не) конференціях, воркшопах, вебінарах, групових та індивідуальних тренінгах, коучингах.
 9. Брати участь у конкурсах фахової майстерності педагогічних працівників.
 10. Залучати учасників освітнього процесу до участі в Інтернет-конференціях, міжрегіональних та міжнародних Інтернет-проектах.
 11. Провести серію курсів та семінарів-практикумів для всіх категорій учасників освітнього процесу з використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, розвитку комунікаційних здібностей.
 12. Стабілізувати відносини в педколективі для створення оптимальних умов для реалізації інноваційних проектів та співробітництва між учителями-фахівцями.
 13. Сприяти формуванню системи психологічної та правової освіти, підвищенню компетентності педагогічних працівників.
 14. Створити систему методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності інтелектуально-кадрового потенціалу вчителів, поширення та впровадження позитивного досвіду роботи та висвітлювати матеріали в засобах масової інформації та фахових виданнях.
 15. Забезпечити школу електронними засобами навчального призначення для підтримки вивчення окремих предметів.
 16. Укладати угоди про співробітництво з науковими установами, закладами, громадськими організаціями.
 17. Посилити роль учителя як висококваліфікованого фахівця, який володіє значним арсеналом інноваційних технологій організації навчально-виховного процесу.
 18. Продовжити та розширити співпрацю з фахівцями Центрального відомства з питань шкільної освіти за кордоном МЗС ФРН, Гете-Інституту, Міжнародної волонтерської служби «Kulturweit».
 19. Сприяти участі учнів та педагогів у міжнародних програмах, конкурсах, конференціях, семінарах, проектах тощо.
 20. Брати активну участь у німецько-польсько-українських конференціях освітян.
 21. Продовжити співпрацю з молодіжною міжнародною організацією АІЕSЕС.
 22. Створити та постійно поповнювати електронний банк даних матеріалів перспективного педагогічного досвіду.
 23. Забезпечити школу ліцензійними програмними засобами навчання.

 

Очікувані результати:

 • підвищення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки педагогічних працівників;
 • піднесення на якісно новий рівень роботи педагогічного колективу;
 • створення умов для поліпшення психолого-педагогічної інформаційної, методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів;
 • оволодіння способами і методами використання комп’ютерної техніки та комунікаційних технологій в освітньому процесі;
 • одержання якісного зворотного зв’язку, доброзичливої оцінки діяльності педагога;
 • розбудова професійної спільноти зі стійкими горизонтальними зв’язками, що надають підтримку, зокрема на етапі впровадження нових ідей до навчальної діяльності.

 

Розділ ІІІ. Соціально-психологічний супровід освітнього процесу

 

Мета:

сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров'я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

 

Завдання:

 • збереження та зміцнення психічного та соціального здоров'я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному й соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями;
 • сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і соціально - педагогічної допомоги усім учасникам освітнього процесу.

 

Функції соціально-психологічної служби:

 • діагностично-прогностична - психолого-педагогічне вивчення чинників становлення особистості, її індивідуального розвитку;
 • організаційно-методична - визначення стратегії, мети, завдань, планування діяльності психологічної служби та координація взаємодії учасників освітнього процесу;
 • корекційно-розвиткова - система впливів, спрямованих на подолання визначених проблем, труднощів, шкідливих звичок, негативних емоційних станів тощо у здобувачів освіти; здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку й поведінці, подолання різних форм девіантної поведінки; сприяння розвитку освітніх, інтелектуальних, загальних, спеціальних та соціальних здібностей, формування мотивації до освітньої діяльності в здобувачів освіти; надання психолого-педагогічної допомоги здобувачам освіти з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;
 • консультативна - допомога у вирішенні проблем щодо розвитку, виховання, навчання та формування психологічної і соціальної компетентності учасників освітнього процесу;
 • просвітницько-профілактична - поширення психологічних знань, виявлення фактів порушення прав дитини, вжиття заходів щодо подолання негативних чинників, які впливають на життєзабезпечення дитини, її моральний та соціальний розвиток, профілактика та попередження негативних впливів;
 • соціально-захисна - здійснення соціально-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають у кризових ситуаціях (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо); захист конституційних прав і статусу, законних інтересів здобувачів освіти.

У своїй діяльності соціально-психологічна служба керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону дитинства», іншими законами України, Етичним кодексом психолога та спеціаліста з соціальної роботи, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Конвенцією ООН про права дитини, а також Положенням про психологічну службу у системі освіти України.

 

Шляхи реалізації:

 1. Забезпечити якісне підвищення кваліфікації працівників соціально-психологічної служби. Участь їх у різноманітних семінарах, тренінгах, вебінарах. Сприяти використанню інноваційних методів і форм роботи.
 2. Сприяти участі працівників психологічної служби у міжнародних проектах з актуальних питань діяльності психологічної служби.
 3. Систематично оновлювати та удосконалювати базу даних дітей пільгових категорій, соціальну паспортизацію класних колективів.
 4. Здійснювати якісний соціально-педагогічний патронаж дітей пільгових категорій, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей, які є внутрішньо переміщеними особами, дітей учасників АТО та сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами.
 5. Здійснювати просвітницьку та профілактичну роботу серед учасників освітнього процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, злочинності, алкоголізму, наркоманії тощо.
 6. Систематично проводити профілактичну та просвітницьку роботу щодо протидії булінгу.
 7. Сприяти взаємодії фахівців психологічної служби та інклюзивно-ресурсного центру в системі психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.
 8. Проводити працівниками соціально-психологічної служби якісну профорієнтаційну роботу.
 9. Відновити систематичне впровадження виховної програми з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» класними керівниками паралелі 7-х класів.
 10. Впроваджувати інноваційні тренінгові програми, спецкурси для учасників освітнього процесу.
 11. Систематично проводити просвітницьку роботу через використання інтерактивних технологій серед батьківського та педагогічного колективів.
 12. Сприяти активній участі працівників соціально-психологічної служби у Всеукраїнському проекті «Школа – територія прав людини».
 13. Впроваджувати досвід написання різних соціальних проектів працівниками соціально-психологічної служби закладу.

Напрямок роботи «Організація оптимальних умов навчання для дітей з особливими освітніми потребами»

 

Мета:

 • підвищення доступності і якості освіти дітей з ООП в умовах навчального закладу; забезпечення їх оптимального розвитку, успішної інтеграції в соціумі.
 • формування освітньої компетентності зазначеної категорії дітей з урахуванням особливостей їх навчально - пізнавальної діяльності.

 

Завдання:

 • створити гармонійні соціально - психологічні умови для ефективного розвитку дітей з особливими освітніми потребами у соціумі;
 • забезпечувати допомогу учням у розв'язанні актуальних проблем навчання, виховання та соціалізації.

 

Пріоритети:

забезпечення рівних прав на освіту для всіх дітей, у тому числі для дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, дітей з інших соціально вразливих груп.

 

Шляхи реалізації:

 1. Проводити зустрічі із батьками, учнями класу, педагогами з метою формування їхньої психологічної готовності до взаємодії з дітьми з ООП.
 2. Адаптувати діагностичний інструментарій та корекційні програми відповідно до індивідуальних особливостей дітей.
 3. Усунути прогалини в зонах вияву девіантної поведінки; підвищити мотивацію до навчання та самовдосконалення; формувати в дітей з ООП стійкість до ситуацій дезадаптації.
 4. Здійснювати індивідуальну й групову корекційно - розвивальну роботу з метою удосконалення потенційних можливостей здобувачів освіти і формування якостей особистостей відповідно до вікової норми.
 5. Проводити аналіз результативності освітнього процесу.
 6. Організувати просвітницьку роботу для вчителів, які працюють з дітьми з вадами психічного та фізіологічного розвитку.
 7. Здійснювати контроль фізичних та інтелектуальних навантажень з метою профілактики перевтоми здобувачів освіти.
 8. Організовувати просвітницькі лекторії для батьків з актуальних питань навчання та розвитку дитини з ООП.
 9. Залучати дітей з особливими освітніми потребами до позакласної та позашкільної роботи з урахуванням їхніх інтересів, нахилів, здібностей, побажань, віку, індивідуальних особливостей  навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров'я.
 10. Періодично відстежувати психолого-педагогічний та соціальний статус зазначеної категорії дітей та динаміку їхнього розвитку.
 11. Проводити консультативно-роз'яснювальну роботу серед учителів школи, педагогічних працівників щодо особливостей навчання дітей з особливими освітніми потребами.
 12. Залучати педагогів, учнів і батьків до проектів, спрямованих на формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами.

 

Очікувані результати:

 • підвищення рівня соціальної адаптації, отримання нових перспектив планування життя після закінчення школи і, як наслідок, більш успішна інтеграція дітей з особливими потребами у суспільство;
 • розвиток навичок самостійної навчальної праці і підвищення відповідальності за навчальний результат;
 • розширення загального кругозору;
 • засвоєння нових технологій спілкування;
 • сформованість в учнів, які розвиваються типово, системи ціннісних орієнтацій, розвиток толерантності оточуючих у ставленні до дітей з ООП;
 • підвищення професійної компетентності педагогічного колективу.

 

 

Напрямок роботи «Розвиток соціально  активної та всебічно розвиненої особистості здобувача освіти»

Мета:

 • задоволення потреб учнів у пізнавальних і ціннісних засадах особистісного та професійного самовизначення;
 • сприяння ефективному перебігу освітнього процесу закладу, створення оптимальних психолого - педагогічних умов для саморозвитку та успішної соціокультурної інтеграції учнів.

 

Завдання:

 • психологічній службі постійно брати участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей і учнівської молоді, збереження їхнього повноцінного психічного здоров'я;
 • сприяти вибору підлітками професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, підготовка учнів до свідомого життя;
 • використовувати психологічні методи для підвищення продуктивності навчання, стимулювати розвиток креативності учнів та педагогів, підвищувати психологічну обізнаність усіх учасників освітнього процесу;
 • надавати психолого-педагогічну допомогу дітям, які перебувають у кризовій ситуації.

 

Пріоритети:

 • розвиток індивідуальності особистості учняв освітньому просторі;
 • формування в учнів цілісної самостійної особистості, яка здатна критично мислити.

 

 

 

Шляхи реалізації:

 1. Провести діагностичне обстеження, спрямоване на вивчення особистісних рис та характеру здобувачів освіти.
 2. Проводити профорієнтаційну роботу з учнями старших класів з метою поглиблення знань про світ професій.
 3. Надавати психологічну допомогу учням з проблем навчання, особистісного розвитку, спілкування з ровесниками, педагогами, батьками.
 4. Забезпечувати зростання психологічної культури здобувачів освіти, формування належних форм поведінки та взаємовідносин на засадах психологічних знань.
 5. Проводити бесіди з учнями старших класів про статеве виховання, гендерні відмінності та їх сприйняття.
 6. Здійснювати діагностичні обстеження та профілактичні бесіди з попередження негативних звичок (куріння, наркоманії, алкоголізму).
 7. Проводити індивідуальні консультування учнів з метою надання психологічної допомоги у подоланні комплексів неповноцінності, страхів, стресових станів.
 8. Організувати роботу психолого-педагогічного семінару з проблем виховання всебічно розвиненої особистості через диференціацію навчання та формування національної свідомості учнів.
 9. Організувати моніторинг розвитку обдарованих, талановитих та здібних учнів, розробити ряд рекомендацій зі створення сприятливих умов їхнього навчання та виховання.
 10. Здійснювати профілактику негативних проявів поведінки учнівської молоді, забезпечувати формування психологічної зрілості та соціально прийнятних форм поведінки.
 11. Сприяти позитивному психологічному клімату в учнівських колективах, розвитку навичок конструктивної взаємодії у рамках проведення «Годин спілкування».
 12. Систематично проводити заняття з елементами тренінгу, спрямовані на взаємоприйняття, покращення комунікативних навичок та командо утворення в учнівських колективах.
 13. Створити психолого-педагогічну систему профілактики і корекції суїцидальних схильностей серед учнів.
 14. Проводити тематичні бесіди та заняття з метою зменшення емоційного напруження, попередження  стресових станів  з урахуванням різних вікових категорій.

 

Очікувані результати:

 • зростання в учнів здатності самостійного осмислення ситуацій, явищ, фактів, інформації;   формування власної позиції або рішення до дії, що сприяє вибору успішної професії;
 • недопущення проявів агресивної поведінки; схильності до шкідливих звичок; виникнення конфліктних ситуацій між учасниками освітнього процесу.

 

Розділ ІV. Організація освітнього процесу в школі.

 Напрямок роботи «Загальна середня освіта»

 

Мета:

 • створення сприятливого середовища для адаптації дитини до систематичного шкільного навчання та умов для самовираження і самореалізації учнів;
 • забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку учнів, виховання громадянина-патріота;
 • створення умов для різнобічного розвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання, переходу до особистісно орієнтованих технологій;
 • збереження у шкільному змісті базового ядра, яке є стабільною основою становлення світогляду, що базується на науковій, художній, технічній картинах світу, а також на морально-етичних цінностях.

 

Завдання:

 • різнобічний розвиток школяра як цілісної особистості в духовному, інтелектуальному, емоційному, фізичному, моральному і психічному проявах;
 • виховання школяра як громадянина і патріота України, національно свідомої, вільної, демократичної, соціально активної особистості, здатної здійснювати свідомий вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях;
 • формування в учнів природничо-наукового і гуманітарного світогляду, наукового стилю мислення, здатності до інноваційної діяльності;
 • формування особистісних якостей, які забезпечують успішну соціально-психологічну адаптацію в суспільстві, готовність до подальшої неперервної освіти впродовж життя, трудової діяльності, конкурентоздатність на ринку праці;
 • формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності: здатність спілкуватися державною мовою та однією з іноземних мов, математична грамотність і обізнаність у галузі природничих наук і технологій, готовність використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй діяльності, уміння і потреба вчитися впродовж життя, здатність до життя в громадянському суспільстві, навички підприємницької діяльності, загальнокультурна компетентність;
 • вироблення навичок здорового способу життя та ціннісного ставлення до здоров'я.

Діяльність середньої загальноосвітньої школи ґрунтується на засадах демократизму, дитиноцентризму, рівного доступу до якісної освіти, врахування вікових особливостей фізичного, розумового і психічного розвитку дитини, індивідуалізації, диференціації і варіативності, цілісності і наступності, академічної свободи та автономності, прозорості і відповідальності.

 

Напрямок роботи «Загальна середня освіта»

 

Початкова освіта (1-4 класи)

          У початковій школі особлива увага акцентується на впровадженні особистісно-орієнтованої моделі освіти, заснованої на ідеології дитиноцентризму. Дитиноцентризм розуміється як максимальне наближення навчання і виховання конкретної дитини до її сутності, здібностей, життєвих планів.

          Перший цикл навчання – адаптаційно-ігровий (1-2 класи); другий – основний (3-4 класи).

          У школі функціонує група з короткотривалим перебуванням дітей        5-річного віку, група продовженого дня для учнів 1-2, 3-4 класів. Планується відкриття першого класу з довготривалим перебуванням дітей у школі в режимі «повного дня».

          При необхідності будуть створюватися інклюзивні класи.

          Вивчення базових предметів здійснюється за Державними стандартами та Типовими освітніми програмами:

для 1 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268);

для 2-4 класів – Державного стандарту початкової загальної освіти (2011), типових освітніх програм (наказ МОН України від 20.04.2018 № 407).

          Години варіативної частини використовуються на підсилення іншомовної освіти (вивчення німецької та англійської мов).

          З 2017 – 2022 року апробовується новий Стандарт початкової освіти.

Учні 4-х класів беруть участь у проекті «На шляху до отримання німецькомовного диплому DSD-І».

Впроваджується Всеукраїнський проект «Просування громадянської освіти у початковій школі в контексті нових освітніх стандартів».

 

Базова середня освіта

Стратегічні завдання:

 • створення умов для ефективної навчально-пізнавальної діяльності учнів в інформаційно-освітньому середовищі з метою особистісного розвитку, набуття ключових і предметних компетентностей, пізнавального досвіду, формування світогляду і ціннісних ставлень до навколишнього світу, задоволення пізнавальних інтересів і потреб дитини, усвідомленого нею вибору подальшого життєвого шляху;
 • інтелектуальний, духовний, емоційний, фізичний, розвиток дитини, морально-етичне її виховання, формування основ природничо-наукового і гуманітарного світоглядів;
 • вироблення загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності, набуття соціального досвіду і культури спілкування і співпраці у різних формах навчальної взаємодії, соціально-правової, екологічно доцільної і здоров’язбережувальної поведінки;
 • завершення формування основних умінь навчальної діяльності, компетентностей щодо вільного володіння українською мовою, спілкування однією з іноземних мов, умінь використовувати інформаційно-комунікаційні технології у навчанні і практичній діяльності;
 • формування здатності оцінювати правильність результату і раціональність способу розв’язання проблем, обґрунтовувати твердження, приймати адекватні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, самостійно розв’язувати пізнавальні, організаційні та інші проблеми.

Вивчення базових дисциплін здійснюється за Державними стандартами та Типовими освітніми програмами.

У 5-9 класах працюють за Типовими навчальними планами розробленими на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».

У всіх класах поглиблено вивчається німецька мова, друга мова – англійська.

Учні 8-х класів беруть участь у проекті «На шляху до отримання німецькомовного диплому DSD-I».

Випускники 9-х класів складають іспит на одержання німецькомовного диплому DSD-I (рівень А21).

 

Профільна середня освіта

У 10-11-х класах, відповідно до Державного стандарту, працюють за освітньою програмою розробленою за Типовими навчальними планами на виконання Закону України «Про освіту»,  постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», сформованою відповідно до наказів Міністерства освіти і науки від 20.04.2018  № 406 та від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

Старша школа функціонує як профільна.

Основні завдання профільного навчання:

 • задоволення і розвиток пізнавальних інтересів, нахилів і здібностей здобувачів профільної освіти, їхніх освітніх потреб, сприяння їхньому життєвому і професійному самовизначенню;
 • забезпечення можливостей для конструювання кожним учнем власної освітньої траєкторії;
 • цілеспрямована підготовка учнів до успішного продовження навчання на наступних рівнях освіти за обраним напрямом спеціалізації;
 • створення умов для здобуття професії для потреб ринку праці.

Інваріативний складник змісту і вимоги до результатів його засвоєння визначає Державний стандарт профільної середньої освіти.

          Варіативний складник змісту профільного навчання забезпечує задоволення індивідуальних освітніх потреб та інтересів здобувачів освіти.

          Учні 10-11-х класів поглиблено вивчають німецьку або англійську мову. Запроваджується мультипрофільне навчання.

          Випускники 11-х класів можуть складати іспит на одержання німецькомовного диплому рівня В21 (DSD-IІ).

          Старшокласники займаються дослідницькою діяльністю, оволодівають навичками захисту проектів, основами самопрезентації, беруть участь у роботі шкільного наукового товариства «Еврика» та МАН, Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах учнівської творчості.

          Учні 10-11-х класів беруть участь у міжнародних проектах «ПРОФШАНС», «Знайомство з вищою освітою Баварії», «Знайомство з Європейським університетом Wiadrinia у Франкфурті-на-Одері».

 

Напрямок роботи «Робота з обдарованими дітьми»

 

Мета програми:

 • створення єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді;
 • створення умов для реалізації творчого потенціалу та обдарованості.

 

Завдання:

 • раннє виявлення та розвиток творчих здібностей дітей;
 • допомога і підтримка обдарованої молоді;
 • об’єднати зусилля навчального закладу, наукових, культурних закладів і установ, сім’ї, різних соціальних інституцій і громадських організацій міста у створенні оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей і молоді;
 • покращити матеріально-технічну базу закладу освіти;
 • удосконалити систему соціальної підтримки і заохочення обдарованої молоді.

 

Пріоритети:

 • створення оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей і молоді;
 • залучення учнівської молоді до роботи в наукових секціях Малої академії наук, до участі у Всеукраїнських предметних турнірах, Всеукраїнських конкурсах учнівської творчості.

 

Шляхи реалізації :

 1. Поповнювати банк даних про обдарованих дітей школи.
 2. Залучати здібних, талановитих учнів до науково-дослідницької діяльності в секціях ШНТ "Еврика", шкільного євроклубу «Котермак» та написання робіт МАН.
 3. Забезпечити участь обдарованих дітей у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, Інтернет-олімпіадах, конкурсах, турнірах, фестивалях, у Міжнародних інтелектуальних та творчих змаганнях.
 4. Брати участь у Міжнародному проекті «Молодь світу дебатує».
 5. Залучити здібних учнів до участі у конкурсах художньої самодіяльності, спортивних секціях, гуртках технічної творчості.
 6. Реалізація завдань фізичного, художнього й духовного розвитку учнів через організацію позакласної роботи.
 7. Створити дієву співпрацю у форматі школа – родина – громадськість для створення оптимальних умов розвитку та творчої реалізації обдарованої учнівської молоді.
 8. Покращити матеріально-технічну базу школи в роботі з обдарованою молоддю.
 9. Поповнити фонди бібліотеки науково-методичною, енциклопедичною літературою.
 10. Забезпечити науково-педагогічний супровід роботи вчителів з обдарованими дітьми.
 11. Узагальнювати передовий педагогічний досвід вчителів, що працюють з обдарованими дітьми.
 12. Брати участь у проведенні щорічного свята "Таланти твої, Україно" з відзначенням обдарованих дітей.
 13. Визначати рейтинг школярів за участю в олімпіадах, турнірах, конкурсах.
 14. Визначати переможців шкільних конкурсів у номінаціях «Учень року», «Лідер року», «Технік року», «Пісня року», «Танець року», «Спортсмен року» та ін.
 15. Нагородження переможців у різних номінаціях проводити на шкільному святі "Від шкільної стежини до зірок України".

 

Очікувані результати:

 • створення системи пошуку, розвитку та підтримки обдарованої молоді;
 • консолідація зусиль відділу освіти, ММК, органів місцевого самоврядування, навчального закладу, установ, організацій та батьківської громади у роботі з обдарованою молоддю;
 • підвищення рівня професійної компетентності педагогів та підготовка їх до роботи з обдарованими дітьми;
 • підвищення рівня науково-методичного та інформаційного забезпечення педагогічних працівників, які проводять роботу з обдарованою молоддю;
 • поширення передового педагогічного досвіду вчителів, які працюють з обдарованими дітьми;
 • удосконалення матеріально-технічної бази школи.

 

Напрямок роботи «Виховання особистості»

 

Місія школи – виховання свідомого громадянина, патріота України, здорової, конкурентноздібної особистості, яка спрямована до самовизначення, самореалізації та самовдосконалення.

          Сучасні реалії життя вимагають постійного вдосконалення та докорінного переосмислення усієї системи виховання, оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на основі гуманізації життєдіяльності учня, створення умов для самореалізації у різних видах творчої діяльності.

          Оскільки формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому, що найбільш важливим сектором навчально-виховного процесу школи залишається національно-патріотичне виховання.

          Одним із важливих завдань сучасної школи і виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності. Реалізація цих завдань здійснюватиметься через постійне вдосконалення превентивного, фізичного виховання та формування здорового способу життя.

          Естетичний розвиток особистості, вміння відчувати й розуміти прекрасне в особистому й громадському житті, в природі, праці, мистецтві забезпечить здійснення естетичного та екологічного виховання.

          Вихованню активного громадянина сприятиме участь учнів в управлінні навчальним закладом, що допоможе школі стати більш демократичною та відповідною викликам сучасних реалій життя та вимог суспільства.

          Школа і надалі впроваджуватиме Програму виховної роботи з учнями      1-11-х класів «Я – Ми – Родина – Україна – Європа».

          Робота за програмою ґрунтується у процесі організації:

 • навчально-виховної діяльності;
 • позаурочної та позакласної діяльності;
 • позашкільної освіти;
 • роботи органів учнівського самоврядування;
 • взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами;
 • міжнародної співпраці.

 

Загальні виховні завдання школи:

1.Формувати активну життєву позицію школярів у поєднанні з розумінням спільної європейської належності.

2.Забезпечити фізичний розвиток особистості через формування у дітей навичок здорового способу життя.

3.Виховувати свідомого громадянина, патріота України.

4.Виховувати духовну культуру особистості, утверджуючи принципи загальнолюдської моралі.

5.Забезпечити духовну єдність поколінь, збереження родинних традицій.

6.Формувати екологічну культуру учнів, гармонію їхніх відносин з природою.

7.Виховувати повагу до закону, прав та обов’язків громадянина України.

8.Сприяти розвитку творчих здібностей, природних обдарувань дитини.

Реалізація цих завдань буде здійснюватися через способи їх виконання:

 • розвиток соціальної активності, демократичної культури учнів шляхом вдосконалення роботи учнівського самоврядування (запровадження «Школи лідера», подальша участь у Всеукраїнських проектах, тренінгах, продовження роботи шкільних проектів: «Шкільний кінофестиваль «Веселкові  Ми-ті», «Клас – лідер року»);
 • вироблення практичних умінь учнівської молоді адаптуватись до життя й навчання в країнах Європи через участь у міжнаціональних проектах;
 • пропагування здорового способу життя шляхом участі школярів у шкільних, міських, обласних та Всеукраїнських спартакіадах, змаганнях, турнірах, спортивних святах, зустрічах з відомими спортсменами);
 • профілактика шкідливих звичок (анкетування, тренінги, відеолекторії, подальше проведення акцій «Молодь проти СНІДу», «Ми за здоровий спосіб життя», «Ні наркотикам!»);
 • сприяння формуванню особистих рис громадян України, виховання в особистості любові до української держави та увічнення пам’яті про події та учасників визвольних змагань сучасної історії України, виховання громадянина-патріота нової формації (творчі проекти, волонтерська діяльність, запровадити гру-репортаж «Видатні імена сучасної України», станційні ігри, продовжити патріотичні флешмоби, акції, майстер-класи в музеях, бібліотеках, продовжити роботу шкільного прес-клубу, продовжити участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Джура»);
 • виховання духовної культури особистості, формування загальнолюдської моралі через подальшу реалізацію шкільних проектів «Небайдужі серця», «Ланцюжок добрих справ», уроків духовності із участю духовних осіб, тематичних вечорів);
 • створення сучасної гнучкої системи партнерства сім’ї та школи шляхом залучення батьків до реалізації спільних проектів, продовження шкільних ярмарків, майстер-класів з участю батьків, акцій, партнерських спортивних змагань, організація ворк шопів, тренінгів;
 • розвиток творчих здібностей, природних обдарувань школярів (робота над мистецько-професійним зростанням шкільних творчих колективів- зразкового ансамблю пісні і танцю «Калиновий цвіт», зразкового ансамблю сучасного танцю «Фрі-Данс», подальша реалізація творчих проектів «Танцюють всі», «Хочу стати зіркою», створення молодіжної мистецької студії, участь у мистецьких конкурсах різних рівнів).

 

Напрямок роботи «Міжнародна співпраця»

 

Мета:

  - розширити можливості вивчення іноземних мов у школі;

      -формування особистості випускника конкурентноздатного на       глобальному ринку праці;

- підвищення рівня кваліфікації вчителів шляхом координації контактів із навчальними закладами зарубіжних країн у рамках міжнародних освітніх програм на підставі угод про співпрацю з школами-партнерами та освітніми організаціями;

- впровадження європейських стандартів якості освіти залученням іноземних фахівців до навчально-освітнього процесу;

- застосування сучасних методів у навчальному процесі.

 

Завдання:

  - розвиток і зміцнення співробітництва із зарубіжними навчальними закладами, організаціями, установами;

  - залучення зарубіжного методичного досвіду до потреб   навчального процесу школи;

  - створення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками дослідницької, пошукової діяльності;

  -   активізація участі учнів та вчителів у міжнародних освітніх проектах;

  -  планування спільних програм міжнародного співробітництва із іноземними навчальними закладами, організаціями;

  - здійснення інформаційної та рекламної роботи з метою пошуку нових шкіл-партнерів;

  - проведення та участь у міжнародних конференціях, семінарах, літніх школах.

 

Шляхи реалізації:

1.Співпраця з Центральним відомством з питань шкільної освіти за кордоном МЗС ФРН, з  міжнародною  волонтерською службою «Kulturweit», з молодіжною міжнародною  організацією AIESEC.

2.Участь вчителів у семінарах, які проводить Гете-Інститут та видавництво «Hueber».

3.Фахова перепідготовка вчителів у Німеччині за підтримки Центального відомства з питань шкільної освіти за кордоном.

4.Участь вчителів у Міжнародній конференції Асоціації українських германістів.

5.Участь у міжнародних проектах:

- «Молодь світу дебатує»;

- «Знайомство з вищою освітою Баварії»;

- «ПРОФШАНС» (дуальна професійна освіта в Німеччині);

- «Школи – партнери майбутнього», за підтримки Гете-Інституту та Міністерства закордонних справ Німеччини;

- міжнародних обмінах молоді.

6.Участь учнів у міжнародних мовних таборах (м.Герсгайм, Ерфурт, Німеччина та с.Сіль, Закарпатська область).

7.Підготовка учнів до складання іспиту на отримання німецько-мовного диплому рівнів А2/В1 та В2/С1.

8.Участь учнів 4-х, 8-х класів у проекті «На шляху до отримання німецько-мовного диплому DSD – I».

9.Продовжувати та поширювати в школі дослідно-експериментальну роботу в рамках проекту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації Державного Стандарту початкової загальної освіти» (викладання іноземної мови у школі).

10.Продовжити співпрацю з:

- екологічним осередком Spohnshaus (м.Герсгайм, Німеччина);

- фундацією EVZ «Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє”;

- німецько-польською молодіжною організацією DPJW;

- Європейським університетом Wiadrina у Франкурті-на-Одері;

- екологічним осередком «Друзі природи» (м.Ерфурт, Німеччина);

- школою ім..Полі Матейовської (м.Битом, Польща);

- ліцеєм № 2 (м. Ланцут, Польща);

- гімназією (м. Мандельбахталь, Німеччина).

11.Продовжити роботу шкільного євроклубу «Котермак».

 

 

Очікувані результати:

    - формування комунікативної компетенції, здатність і готовність здійснювати іншомовне міжособистісне спілкування з носіями мови;

    - підвищення рівня володіння іноземними мовами випускників школи, їхню конкурентноспроможність на ринку праці;

    - професійне зростання вчителів, впровадження найбільш ефективних технологій навчання;

    -  інтеграція у світову та європейську систему освіти.

 

Розділ V. Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу


Мета програми:

створення сучасного освітнього середовища, у якому успішно реалізується творчий потенціал дитини через учня, сім’ю, громаду.

 

Шляхи реалізації:

№ з/п

 

 

 

Зміст роботи

2018-2019 н. р.

2019 – 2020 н. р.

2020 – 2021 н. р.

2021 – 2022 н. р.

2022 – 2023 н. р.

1

Виготовлення технічного паспорта школи

+

 

 

 

 

2

Технічний аналіз стану приміщень навчального закладу

+

+

+

+

+

3

Поточний ремонт системи опалення та водопостачання

+

+

+

+

+

4

Утеплення труб системи опалення

+

 

 

 

 

5

Заміна паркетного покриття коридорів:

-        ІІІ поверху

-        Праве крило І поверху

 

 

 

+

+

 

 

+

 

6

Поточний ремонт навчальних кабінетів, санвузлів

+

+

+

+

+

7

Облаштування школи системою пожежної сигналізації

 

 

 

 

 

8

Облаштування відеонагляду території та шкільних приміщень

 

 

 

+

 

9

Капітальний ремонт приміщень школи:

-        хімії;

-        біології;

-        німецької мови №43;

-        столярної майстерні;

-        спортивного залу (ІІ поверх);

-        роздягалень (ІІ поверх);

-        великий спортивний зал;

-        їдальня.

 

+

 

 

 

+

+

 

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

10

Протипожежна обробка дерев’яних конструкцій, замір опору ізоляції, придбання протипожежного інвентаря.

 

 

 

 

 

11

Заміна електричних ламп на енергозберігаючі

+

+

+

+

+

12

Ремонт стін і стелі коридорів, східців між поверхами:

-        І поверх;

-        ІІ поверх;

-        ІІІ поверх;

-        фойє.

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

13

Поновлення технічних засобів навчання (смарт-дошки, інтерактивні панелі, комп’ютери,  телевізори) для навчальних та адміністративних кабінетів.

+

+

+

+

+

14

Розгалуження єдиної комп’ютерної мережі та мережі Інтернет

+

 

+

 

 

15

Облаштування освітнього простору кабінетів початкової школи (придбання меблів, комп’ютерного оснащення, проведення Інтернету )

+

+

+

 

 

16

Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям

+

 

 

 

 

17

Встановлення вуличних тренажерів на стадіоні школи

+

 

 

 

 

18

Придбання обладнання для кабінетів природничого циклу

 

+

+

+

+

19

Придбання спортивного інвентаря

 

 

+

 

 

20

Технічне оснащення (придбання та встановлення концертного обладнання актового залу)

 

+

 

 

 

21

Придбання медикаментів, миючих та дезинфікуючих засобів

+

+

+

+

+

22

Придбання технічного оснащення, інструментів, навчального приладдя для уроків трудового навчання

 

 

 

 

+

23

Заміна асфальтового покриття подвір’я школи

+

+

+

+

 

24

Благоустрій шкільної території

+

+

+

+

+

25

Облаштування пандусу

 

+

 

 

 

26

Ремонт натяжного гідранту

 

 

+

 

 

27

Ремонт системи вентиляції школи

 

 

 

+

 

28

Ремонт системи водовідведення з даху школи

 

+

 

 

 

  

Очікувані результати:

 • забезпечення відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог безпечних та комфортних умов навчання та життєдіяльності;
 • оновлення матеріально-технічної бази навчального закладу, оснащення предметних кабінетів згідно з сучасними вимогами;
 • справедливий розподіл публічних коштів.